DỰ TRÙ KINH PHÍ

Bảng dự trù kinh phí các loại xe Car Dealer hiện đang bán:
Chi phí xe: VNĐ
Thuế trước bạ (10%): VNĐ
Lệ phí đăng ký: VNĐ
Bảo hiểm dân sự: VNĐ
Phí bảo trì đường bộ: VNĐ
Phí cấp biển số: VNĐ
Phí đăng kiểm: VNĐ
Tổng chi phí: VNĐ